باشگاه مشتریان چیست؟

درباره باشگاه مشتریان : در زمانی که وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای سود
اوری مطرح است، تكنيك هاي گوناگونی درجهت وفاداری
مشتری ارائه شده است و رضایتمندی مشتری و وفادار بودن ان
برای شرکت ها به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته می شود.
يكي از رويكردهايي كه توسط شركت ها در جهت ايجاد
وفاداري در مشتريان، بسيار موثر بوده و مورد استفاده قرار
مي گيرد، ايجاد باشگاه های مشتری (Clubs Customer )
که به آن برنامه های ایجاد وفاداری از طریق روابط نیز می گویند.

برنامه وفاداري در بهبود روابط با مشتريان:

اهمیت و مزیت جذب و حفظ مشتریان وفادار از این باور که
سوددهی دنباله دار نتیجه وفاداري مشتري است شروع شد.
یک شرکت با داشتن اطلاعاتی درباره سطوح وفاداري تجاري
مشتریان می تواند تشخیص دهد که چگونه تلاشش در جهت
افزایش روابط به سطح سوددهی کمک می کند. شناختی
که در اثر انجام چندین معامله با مشتري از وي به دست
می آید به بازاریاب شرکت این امکان را میدهدکه پیشنهادهاي
مناسب تري را به مشتریان مختلف ارائه کند. این امر وفاداري
آنان را در پی خواهد داشت.درباره باشگاه مشتریان شخصی سازي خدمات ارائه شده
برجسته ترین عاملی است که وفاداري را بوجود می آورد.
مشارکت فعاالنه مشتري در طراحی محصول درکنارنام
تجاري معتبر، کیفیت باال محصوالت و ضمانت هاي مناسب،
احتمال برآورده شدن نیاز مشتري توسط محصول را افزایش
می دهد و تاثیر بسزایی در رضایت مندي و وفاداریشان
خواهد داشت.

برنامه های سنتی باشگاه مشتریان

برنامه هاي سنتی که به وفاداري بالایی در نزد مشتریان خود درباره باشگاه مشتریان
دست یافته اند، از مصونیت باالایی در  رقابت بر مبناي
قیمت و از دست دادن مشتري برخوردارند.
مطالعات بیشماري انجام شده اند تا مزایاي وفاداري مشتري
براي یک شرکت را شناسایی کنند. عمده این تحقیقات بر
مزایاي اقتصادي منتج از حفظ مشتري متمرکز شده اند.درباره باشگاه مشتریان
چنین مزایایی شامل هزینه اولیه ي معرفی و جذب مشتریان
جدید، افزایش شمار خرید، ارتباط بیانی مثبت، افزایش ارزش
خرید و درك بهتر مشتري از شرکت و بالعکس می شوند.

دراین رابطه در مقالات بعدی بیشتر بحث خواهیم کرد.

شرکت ندای فراهان آریا

درباره باشگاه مشتریان

طراحی وب سایت فروشگاهی

طراحی وب سایت شرکتی

نمونه خارجی